ARTIKEL 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Tree Eleven, gevestigd te Utrecht met KvK-nummer 70471142, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
Dienst/Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training, opleiding, consulting en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachgesprek en/of traject. Coachee kan ook Opdrachtgever zijn.
Deelnemer: degene die deelneemt aan een bijeenkomst, opleiding, (online)training of op een andere manier deelneemt. Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.
Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3: Offertes

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige trajecten, sessies of groepsactiviteiten. 

ARTIKEL 4: Totstandkoming Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging krijgt van Opdrachtgever’s aanmelding via www.treeeleven.nl of info@treeeleven.nl of een opdrachtsbevestiging danwel offerte danwel een intakeformulier van Tree Eleven ondertekent en voor akkoord terugstuurt. 
2. De Opdrachtnemer brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de dienst.
3. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde totaalprijs vermeld en eventuele overige kosten.
4. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5. Het coachtraject richt zich op een traject van 3 tot 6 maanden. De sessies kunnen tot 1 jaar na de startdatum van het traject plaatsvinden. Na deze datum zullen de nog niet gehouden sessies vervallen. 

ARTIKEL 5: Uitvoering van de overeenkomst

1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO, NVNLP en Society of NLP naar beste inzicht en vermogen naleven;
3. Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit en is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever, coachee of deelnemer beoogde. Opdrachtgever, coachee of deelnemer erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de coachee of deelnemer en overige factoren. Coachee en deelnemer neemt 100% verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen resultaat.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;
6. Indien coachee of deelnemer zich herhaaldelijk niet aan de kenbaar gemaakte deelnamevereisten houdt, is opdrachtnemer gerechtigd de coachee of deelnemer van het 1 op 1 traject of groepsactiviteiten uit te sluiten. Uitsluiting laat in een dergelijk geval de betalingsverplichting onverlet.

ARTIKEL 6: Contractsduur en opzegging

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

ARTIKEL 7: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

ARTIKEL 8: Geheimhouding

1. De Opdrachtnemer en dus trainer/coach/docent van de dienst heeft een geheimhouding voor wat betreft de informatie van de opdrachtgever.
2. Gesprekken tussen Opdrachtnemer en Coachee/Deelnemer worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken tenzij de Coachee/Deelnemer hiervoor toestemming heeft gegeven.
3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

ARTIKEL 9: Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Het auteursrecht op de door Tree Eleven uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, syllabus, sheets, flipcharts, audio, video en bestanden en welke andere gebruikte schriftelijke of audio of visuele materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Tree Eleven, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tree Eleven zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer noch de Coachee geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
3. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Tree Eleven berust uitsluitend bij Tree Eleven.
4. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 10: Betaling

1. Het tarief van de dienst wordt openlijk gecommuniceerd zoals vermelding op de website. De tarieven van diensten waarbij maatwerk vereist is, zoals begeleidings-,coachtrajecten, incompany trainingen en consulting zullen na een verkennend gesprek worden bepaald aan de hand van enkele factoren. Tijdens een verkennend gesprek wordt eventuele korting afgesproken en/of het uiteindelijke tarief bepaald. Een factuur wordt voor aanvang verstuurd en dient voor aanvang van de dienst te zijn betaald tenzij anders besproken in een betalingsregeling.
2. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum voor particuliere Opdrachtgevers en binnen 30 dagen voor zakelijke Opdrachtgevers, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
4. Door het tot stand komen van een overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de hele dienst wordt doorlopen of niet alle sessies kunnen worden bijgewoond, tenzij dit te wijten is aan omstandigheden veroorzaakt door opdrachtnemer. 
5. Betaling voor een coachtraject of dienst met meerdere bijeenkomsten wordt voldaan voor aanvang van het traject. Betaling in termijnen is mogelijk, waarbij de eerste termijn altijd maximaal 14 dagen na de eerst plaatsgevonden sessie dient te zijn voldaan, en de daaropvolgende termijnen dienen voor of meteen na de daaropvolgende sessie te zijn voldaan. Betaling dient in ieder geval altijd te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is voldaan. Deelnemer is verplicht de gehele betaling van de dienst te voldoen, ook bij eventuele tussentijdse beëindiging. 
6. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat ook al betaalt opdrachtgever in termijnen die gelijk lopen met de sessies of bijeenkomsten, dat het tarief van een losse sessie een ander (in het algemeen hoger) tarief heeft dan het termijnbedrag van het trajecttarief. 
7. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
9. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
10. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

ARTIKEL 11: Incassokosten

1. In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

a) Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.

b) Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

ARTIKEL 12: Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
6.  Opdrachtgever, Coachee en Deelnemer zijn verplicht om voorafgaande aan de dienst relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de Coachee of Deelnemer aan Opdrachtnemer te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken.

ARTIKEL 13: Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een dienst te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee of deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
2. De opdrachtgever voor een dienst heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een dienst te annuleren per aangetekend verzonden brief;
3. Voor consumenten geldt een wettelijk bedenktermijn van 14 dagen. Let op, voor bedrijven geldt deze bedenktijd niet. Als je gebruik wilt maken van deze bedenktermijn, kun je dat doen door te mailen naar info@treeeleven.nl. Je hoeft hierbij geen reden op te geven voor je annulering en je bent ook geen kosten schuldig. 
4. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de dienst te voldoen.
5. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de dienst is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.

 Tabel Annuleringskosten

Moment van AnnuleringVerschuldigde kosten
4 weken of langer voor de start van de opleidingGeen kosten
Tussen 4 weken en 1 week voor de start van de opleiding50% van het verschuldigde bedrag
Minder dan 7 dagen voor de start van de opleiding100% van het verschuldigde bedrag

6. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee of deelnemer na aanvang van de dienst de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
7. Een individueel begeleidings- of coachgesprek, wat onderdeel kan zijn van een traject, kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek extra in rekening te brengen met een minimum van 150 euro. Dit geld ook voor deelnemers van het traject. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee of deelnemer niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
8. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

ARTIKEL 14: Ziekte en verzuim bij meerdaagse trainingen

1. Wanneer de Opdrachtgever tijdens een meerdaagse training of opleiding een dagdeel of weekend afwezig of ziek is kan een inhaalverzoek worden ingediend.
2. Een inhaalverzoek kan enkel op basis van legitieme reden en buiten controle van de Opdrachtgever worden ingediend via info@treeeleven.nl.
3. Tree Eleven beoordeeld elk verzoek individueel en informeert de Opdrachtgever over de uitkomst.
4. Tree Eleven biedt geen garanties op het honoreren van inhaalverzoeken.
5. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op restitutie door afwezigheid en of bij afwijzing inhaalverzoek van een of meerdere dagdelen / weekenden.
6. Wanneer de trainer/docent/coach ziek wordt zal er voor passende vervanging gezorgd worden of zullen de coachees of deelnemers een vervangende opleidingsdag aangeboden krijgen.

ARTIKEL 15: Beeld en geluid

1. Tijdens door Tree Eleven georganiseerde activiteiten kunnen beeld- of geluidsopnamen gemaakt worden door of in opdracht van Tree Eleven voor promotionele doeleinden, zoals een brochure, flyer of website. Indien een deelnemer niet op de opnamen wenst te verschijnen dient de deelnemer dit vooraf aan te geven bij de persoon die de opnamen maakt.
2. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, video-en audio functionaliteiten van mobiele telefoon, etc.) bij activiteiten georganiseerd door Tree Eleven is uitsluitend toegestaan met toestemming van de eigenaren van Tree Eleven. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. 

ARTIKEL 16: Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

ARTIKEL 17: Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

SLOTBEPALING

Deze algemene voorwaarden kunnen door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 08 februari 2021.

Kan ik je helpen?